45 Bijbelteksten over vaders en zegeningen voor je vader
Laatst bijgewerkt: 17 mei 2021

Geniet van deze prachtige bijbelverzen over vaders, variërend van geschriften over ouderschap en gezinsleven tot inspirerende verzen om vaders aan te moedigen en te ondersteunen. Er zijn ook zegeningen en korte gebeden die je op Vaderdag met je vader kunt delen.

Vaders spelen een zeer belangrijke rol in een christelijk gezin. Ze worden opgeroepen om het goede voorbeeld te geven in geloof, liefdevolle en meelevende vaders te zijn en hun kinderen het goede van het goede te leren. Op deze pagina vind je een aantal mooie bijbelse citaten over het vaderschap om met je vader te delen.

Gebruik de links hieronder om naar een bepaalde sectie te gaan, of scroll naar beneden op de pagina om alle Bijbelverzen over vaders en zegeningen voor je vader te lezen.

Schrift over vaders |
Rol van een vader |
Vaders liefde |
Aanmoediging voor vaders |
Sterkte voor je vader

Bijbelteksten over vaders

Deze bijbelverzen over een goede vader zijn en de Schrift over vaders en ouderschap kunnen vaders leiden en inspireren. Deze eerste Bijbelcitaten beschrijven de kwaliteiten van een vader en moedigen ons aan om onze vaders te eren en te respecteren.

Luister naar je vader, die je het leven heeft gegeven, en veracht je moeder niet als ze oud is. Koop de waarheid en verkoop haar niet – ook wijsheid, instructie en inzicht. De vader van een rechtschapen kind heeft grote vreugde; een man die een wijze zoon verwekt, verheugt zich in hem. Moge je vader en moeder zich verheugen; moge zij die jou ter wereld bracht vreugdevol zijn! Spreuken 23:22-25

Eer uw vader en uw moeder, opdat u lang zult leven in het land dat de Here, uw God, u geeft. Exodus 20:12

Daar zag je hoe de Heer, je God, je droeg, zoals een vader zijn zoon draagt, de hele weg die je ging totdat je deze plaats bereikte. Deuteronomium 1:31

Want u weet dat wij met ieder van u omgingen zoals een vader met zijn eigen kinderen omgaat, u bemoedigend, troostend en aansporend om een ​​leven te leiden dat God waardig is, die u roept in zijn koninkrijk en heerlijkheid. 1 Thessalonicenzen 2:11-12

Wie de Heer vreest, heeft een veilige vesting en voor hun kinderen zal het een toevluchtsoord zijn. Spreuken 14:26

De volgende bijbelverzen over vaders bemoedigen nieuwe vaders en vermelden de vreugde die kinderen kunnen brengen.

Ik heb geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 3 Johannes 1:4

Kinderkinderen zijn een kroon op de bejaarden en ouders zijn de trots van hun kinderen. Spreuken 17:6

Kinderen zijn een erfenis van de Heer, nakomelingen een beloning van hem. Als pijlen in de handen van een krijger worden kinderen geboren in je jeugd. Gezegend is de man wiens pijlkoker er vol van is. Psalm 127:3-5

Bijbelteksten over Vaders | Verantwoordelijkheid & Wijsheid

Door de hele Bijbel heen zijn er passages uit de Schrift over vaders, de rol die een vader speelt bij het opvoeden van zijn kinderen en zijn verantwoordelijkheden jegens zijn gezin. De Bijbel vraagt ​​vaders om hun kinderen met wijsheid op te voeden en hen in Gods woord te onderwijzen.

Deze geboden die ik u vandaag geef, moeten in uw hart zijn. Maak indruk op uw kinderen. Praat erover als je thuis zit en als je langs de weg loopt, als je gaat liggen en als je opstaat. Deuteronomium 6:6-7

Begin kinderen op de weg die ze moeten gaan, en zelfs als ze oud zijn, zullen ze zich er niet van afkeren. Spreuken 22:6

De rechtvaardigen leiden een onberispelijk leven; gezegend zijn hun kinderen na hen. Spreuken 20:7

Maar wat mij en mijn gezin betreft, we zullen de Heer dienen. Jozua 24:15

Deze volgende bijbelverzen zijn geschreven aan kinderen en adviseren hen om naar hun ouders te luisteren, hun ouders te eren en te respecteren. De verzen laten ons zien hoe belangrijk de rol van een vader is bij het opvoeden van zijn kinderen en hoe hij verantwoordelijk is voor het onderwijzen van hen over God en zijn geboden.

Luister, mijn zoon, naar de instructie van je vader en verlaat de leer van je moeder niet. Ze zijn een slinger om je hoofd te sieren en een ketting om je nek te versieren. Spreuken 1:8-9

Luister, mijn zoon, accepteer wat ik zeg, en de jaren van je leven zullen veel zijn. Ik onderricht je in de weg van wijsheid en leid je langs rechte paden. Als je loopt, worden je stappen niet gehinderd; als je rent, zul je niet struikelen. Houd vast aan de instructie, laat het niet los; bewaak het goed, want het is jouw leven. Spreuken 4:10-13

Mijn zoon, houd je aan het bevel van je vader en verlaat de leer van je moeder niet. Bind ze altijd op je hart; maak ze vast om je nek. Als je loopt, zullen ze je begeleiden; als je slaapt, zullen ze over je waken; als je wakker wordt, zullen ze tegen je praten. Spreuken 6:20-22

Luister naar advies en accepteer discipline, en uiteindelijk zul je tot de wijzen worden gerekend. Spreuken 19:20

Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, want dit is juist. “Eer uw vader en moeder” – dat is het eerste gebod met een belofte – “zodat het u goed zal gaan en dat u een lang leven op aarde zult hebben.” Efeziërs 6:1-3

Eer uw vader en uw moeder, zoals de Here, uw God, u heeft opgedragen, zodat u lang zult leven en het u goed zal gaan in het land dat de Here, uw God, u geeft. Deuteronomium 5:16

Luister, mijn zonen, naar de instructie van een vader; opletten en begrip krijgen. Ik geef je gezond leren, dus verlaat mijn onderwijs niet. Spreuken 4:1-2

De Bijbel roept vaders op om zijn kinderen te onderwijzen en hen te straffen als ze fouten maken. We maken allemaal fouten, het hoort bij het opgroeien. Door onze kinderen met structuur en grenzen op te voeden, bieden we ze veiligheid en een kader voor hoe ze een goed leven kunnen leiden. Deze discipline en leer komt uit een plaats van liefde.

Mijn zoon, veracht de tucht van de Heer niet, en heb geen afkeer van zijn berisping, want de Heer tuchtigt degenen die hij liefheeft, als een vader de zoon waar hij behagen in schept. Spreuken 3:11-12

Wie de roede spaart, haat hun kinderen, maar degene die van hun kinderen houdt, is voorzichtig om hen te straffen. Spreuken 13:24

Vaders, verbitter uw kinderen niet, anders raken ze ontmoedigd. Kolossenzen 3:21

Vaders, irriteer uw kinderen niet; in plaats daarvan, voed ze op in de training en instructie van de Heer. Efeziërs 6:4

Bijbelteksten over de liefde van vaders

De volgende bijbelverzen voor vaders beschrijven het belang van liefde en hoe het onze relaties ondersteunt, ook die met onze kinderen.

Zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft de Heer medelijden met hen die hem vrezen; Psalm 103:13

Dus stond hij op en ging naar zijn vader. Maar terwijl hij nog ver weg was, zag zijn vader hem en kreeg medelijden met hem; hij rende naar zijn zoon, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. Lukas 15:20

Houd vooral intens van elkaar, want liefde bedekt een veelheid aan zonden. 1 Petrus 4:8

Liefde is geduldig liefde is aardig. Het is niet jaloers, het schept niet op, het is niet trots. Het oneert anderen niet, het is niet zelfzuchtig, het wordt niet snel boos, het houdt geen fouten bij. Liefde schept geen behagen in het kwaad, maar verheugt zich over de waarheid. Het beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, zet altijd door. 1 Korintiërs 13:4-7

En nu blijven deze drie over: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste hiervan is liefde. 1 Korintiërs 13:13

En over al deze deugden wordt liefde gedragen, die ze allemaal in volmaakte eenheid samenbindt. Kolossenzen 3:14

Bijbelteksten om vaders aan te moedigen

Deel een van deze bemoedigende bijbelcitaten met een nieuwe vader of een vader die een moeilijke tijd doormaakt. Ze zijn een geweldige inspiratiebron voor vaders die het moeilijk hebben of troost nodig hebben. Ze maken ook mooie Vaderdagverzen om te gebruiken in een kaartbericht aan een nieuwe vader.

Wees nergens bezorgd over, maar leg in elke situatie uw verzoeken door gebed en smeking, met dankzegging voor aan God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4:6-7

Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Mattheüs 11:28

Ik kan alle dingen doen door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13

Ik zocht de HEERE, en Hij antwoordde mij; hij heeft me van al mijn angsten verlost. Psalm 34:4

Wees sterk en moedig. Wees niet bang; wees niet ontmoedigd, want de Heer, uw God, zal met u zijn, waar u ook gaat. Jozua 1:9

Werp uw zorgen op de HEER en hij zal u steunen; hij zal de rechtvaardigen nooit laten wankelen. Psalm 55:22

Want Ik ben de Heer, uw God, die uw rechterhand vastpakt en tot u zegt: Vrees niet; Ik zal je helpen. Jesaja 41:13

maar wie op de HEER hopen, krijgen nieuwe kracht. Ze zullen op vleugels vliegen als adelaars; ze zullen rennen en niet moe worden, ze zullen lopen en niet flauwvallen. Jesaja 40:31

Want de Geest die God ons heeft gegeven, maakt ons niet bang, maar geeft ons kracht, liefde en zelfdiscipline. 2 Timoteüs 1:7

Vertrouw op de HEER met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht; onderwerp u in al uw wegen aan hem, en hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3:5-6

Zegeningen voor je vader uit de Bijbel

Betuig je dankbaarheid aan je vader voor het opvoeden en leiden van je leven met een van deze prachtige bijbelse gebeden en zegeningen voor je vader. Gebruik deze Vaderdagteksten om in een kaartbericht of nota te schrijven.

De HEERE zegene u en behoede u; de HEERE laat zijn aangezicht over u schijnen en wees u genadig; de HERE keert zijn aangezicht naar u toe en geeft u vrede. Numeri 6:24-26

Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede als u op Hem vertrouwt, zodat u door de kracht van de Heilige Geest overloopt van hoop. Romeinen 15:13

Moge Hij je het verlangen van je hart geven en al je plannen laten slagen. Psalm 20:4

Ik dank mijn God elke keer als ik aan je denk. In al mijn gebeden voor jullie allemaal, bid ik altijd met vreugde Filippenzen 1:3-4

Ik dank mijn God altijd voor jou vanwege zijn genade die je gegeven is in Christus Jezus. 1 Korintiërs 1:4

Maar gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen in hem is. Jeremia 17:7

Gratis afdrukbare Vaderdagkaarten

Als je een bijbelvers over vaders hebt gevonden die je op een kaart voor Vaderdag zou willen zetten, neem dan een kijkje in ons mooie assortiment gratis afdrukbare Vaderdagkaarten! Ze zijn erg handig als je niet naar de winkel kunt en je vader een speciale kaart krijgt die speciaal voor hem is gemaakt!

Klik hier voor de pagina Afdrukbare Vaderdagkaarten.

gratis afdrukbare vaderdagkaarten - 70 ontwerpen

Gratis afdrukbare Vaderdag coupons cadeau voor papa

Gratis afdrukbare Vaderdagcoupons om te downloaden in hoogwaardig PDF-formaat. Gewoon thuis printen en in elkaar zetten om een ​​lief, zelfgemaakt Vaderdagcadeau te maken dat ook nog eens praktisch is!

Klik hier om naar afdrukbare Vaderdagcoupons te gaan.

Gratis afdrukbare vaderdagcoupons voor je vader

Meer gelukkige vaderdagideeën

Ik hoop dat je genoten hebt van het lezen van onze selectie van Bijbelverzen over vaders en Vaderdaggeschriften en dat je er een hebt gevonden die precies goed was voor je vader! Als je op zoek bent naar andere manieren om je vader te laten zien hoeveel je van hem houdt, zijn hier enkele andere pagina’s waarvan ik denk dat je ze leuk zult vinden:

Vaderdag Berichten

Vaderdag Citaten

Fijne vaderdag gedichten

Fijne Vaderdag Collectie

Gelukkige Vaderdag Afbeeldingen

“Papa Definitie” poster

“Dad Likes” postergenerator

Geschriften ontleend aan de Heilige Bijbel, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 door Biblica, Inc.™ Gebruikt met toestemming van Zondervan. Alle rechten voorbehouden wereldwijd. www.zondervan.com De “NIV” en “New International Version” zijn handelsmerken die zijn gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office door Biblica, Inc.™


creditSource link

ZIE JE GEDACHTEN

   Leave a reply

   Exclusivetuningworldwide
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0
   Shopping cart